Bakgrund

FFF är en del av den svenska idrottsrörelsen och följer därigenom Riksidrottsförbundets olika regler, principer och styrande dokument. Ett av dessa är Idrottens idéprogram – Idrotten vill – där RF:s värdegrund ingår. Som en förlängning av detta arbete har FFF tagit fram ett sätt att arbeta och en organisation för att på så vis på ett tydligare sätt beskriva och praktiskt arbeta med dessa frågor.

Under 2022 påbörjades värdegrundsarbetet. Arbetet med att etablera den fullständiga organisationen inklusive dokument, utbildningar, rutiner, mm pågår och kommer att fortsätta under 2023. Här presenteras delar av detta arbete. Innehållet kommer att uppdateras i takt med att arbetet fortskrider.

FFF:s värdegrund vilar på våra värdeord Glädje, Trygghet och Gemenskap. Värdeorden har översatts i konkreta riktlinjer för fäktare, ledare och vårdnadshavare som du hittar här

Aktiviteter

FFF:s värdegrundsarbete omfattar följande huvudaktiviteter

 • Information till föreningens medlemmar om värdegrund, riktlinjer, ärendehantering och organisation
 • Utbildning och diskussion för ökad medvetenhet och utveckling av värdegrunden tvärs hela föreningen
 • Ärendehantering (se nedan)
 • Enkäter (frivilliga och anonyma enkätundersökningar genomförs regelbundet i ungdomsgrupperna för att fånga ris och ros kring föreningen, träning och tävling)

Ärendehantering

Fäktare, vårdnadshavare till yngre fäktare och övriga medlemmar som har frågor och synpunkter som berör värdegrunden i föreningens aktiviteter har flera kontaktvägar. Den enklaste vägen är att ta kontakt med ansvarig tränare. Om det inte känns rätt tar du kontakt med värdegrundsorganisationen – antingen till värdegrundkommitténs ordförande eller till de värdgrundsambassadörer som är utsedda för var träningsgrupp i FFF (se organisation).

Om det inträffar något på träning eller tävling som bryter mot idrottens och föreningens värdegrund, så skall värdegrundsorganisationen informeras enligt kontaktvägarna ovan – via tränare, värdegrundsambassadörer eller direkt till ordförande i värdegrundskommittén. Den som upplevt ärendet kan välja att vara anonym. Händelsen hanteras av värdegrundskommittén enligt de riktlinjer som RF utarbetat och som bland annat säkerställer konfidentialitet och återkoppling av åtgärder som vidtagits kopplat till det inträffade.

Mailadresser till ordförande i värdegrundskommittén och till värdegrundsambassadörer finner du längst ned på denna sida. Där hittar du också kontaktvägar till Svenska Fäktförbundet och RF.

 

Värdegrundsorganisation

Organisation och mandat – styrelse och ledningsnivå

 • Värdegrundsansvarig i styrelsen är högste ansvarig för värdegrundsarbetet (då styrelsen är ansvarig för föreningens verksamhet inklusive värdegrunden).
 • Separering från styrelsen uppnås genom en värdegrundkommitté med en ordförande som inte sitter i styrelsen.
 • Värdgrundskommittén kan därmed behandla och vidta åtgärder enligt överenskommen handlingsplan för ärenden utan att involvera styrelsen.
 • Värdegrundsansvarig i styrelsen ansvarar för FFF:s värdegrund, och att värdegrundsorganisationen finns på plats, fungerar och är aktiv.
 • Värdegrundsorganisationens uppbyggnad, mandat, rekrytering och processer beskrivs i handlingsplanen för värdegrundorganisationen

Organisation – operativ nivå

 • För varje träningsgrupp utses en värdegrundsambassadör.
  • FFF har 7 stycken träningsgrupper – U11, U13, Kadett & Junior (U15-U20), Senior, Motionär och Veteran för Värja samt en träningsgrupp för Sabel.
  • Alla träningsgrupper har blandade kön.
 • Värdgrundskommittén består av ett utsnitt av värdegrundsambassadörer plus ordförande med en ungefärlig storlek om 3-4 personer. För utbildning i värdegrundsfrågor utses en värdegrundscoach som också den ingår i värdegrundskommittén.
 • I bilden nedan används begreppet värdegrundledare vilket omfattar ambassadörer och coacher.

Värdegrundsambassadörer

Här är listan på FFF:s värdegrundsambassadörer som alla genomgått utbildning i RF-SISU:s regi:

 • Träningsgrupp U11-U13: Mimmi Brandberg, mejl: christina@brandberg.se
 • Träningsgrupp U15-U20: Jonas Billing, mejl: jonteb2@hotmail.com
 • Seniorer: Johan Ström, mejl: johan@johanstrom.com
 • Motionärer och veteraner: Nils Viklund, mejl: nils.viklund@ericsson.com

Kontakt

Vill du kontakta värdegrundsorganisationen har du följande val:

 • Kontakta FFF:s Jonas Billing, ordförande i FFF:s Värdegrundskommitté på jonteb2@hotmail.com
 • Svenska fäktförbundet på fencing.se där det går att göra en orosanmälan
 • Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst

Värdegrundsansvarig i styrelsen är Per Håkans