Stadgar för den ideella föreningen Föreningen för Fäktkonstens Främjande

1 § Allmänna bestämmelser

 1. Föreningens namn är Föreningen för Fäktkonstens Främjande (FFF) och dess säte är Stockholm. Föreningen stiftades den 27 oktober 1901.
 2. Föreningens uppgift är att väcka och vidmakthålla intresse för fäktning genom att driva såväl grundläggande utbildning som förberedelser för tävlingsdeltagande samt motionsfäktning. Föreningen skall främja medlemmarnas andliga och fysiska fostran samt god kamrat- och idrottsanda.
 3. FFF är medlem i Svenska Fäktförbundet (SvFF) och genom det i Riksidrottsförbundet (RF), samt även i Stockholms Fäktförbund (StFF). Med medlemskapet följer att FFF följer dessa organisationers stadgar och regler.  
 4. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte samt styrelse.
 5. Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av styrelsen särskilt utsedda personer gemensamt eller var för sig.
 6. Föreningens stadgar antogs vid möte 7 november 2022.

2 § Medlemmar

 1. Föreningen består av aktiva och passiva fysiska medlemmar samt hedersledamöter.
 2. Medlem antas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätt i detta avseende till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att den sökande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Avslag på medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.
 3. Till hedersledamot kan styrelsen föreslå person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens bästa. Beslut om kallelse till hedersledamot sker på årsmöte.
 4. Medlemskap i föreningen upphör när medlemmen begärt sitt utträde ur föreningen hos styrelsen eller uteslutits ur föreningen.
 5. Medlem som grovt brutit mot föreningens stadgar eller andra för verksamheten gällande bestämmelser, grovt brutit mot god idrottsanda eller på annat sätt illojalt motverkat föreningens av styrelsen uteslutas ur föreningen.
  Beslut om uteslutning kan begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.
 6. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.
 7. Medlem får delta i tävlingar endast om stadgade avgifter betalats.
 8. Medlem får representera FFF endast med styrelsens medgivande.
 9. Medlem har rätt att delta i aktiviteter och sammankomster som anordnas för medlemmarna, har rätt till information om föreningens angelägenheter och skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 § 3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut. Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

3 § Avgifter

 1. Årsavgift för verksamhetsåret fastställs av ordinarie årsmöte.
 2. Övriga avgifter såsom fäktavgift, skåphyra och hyra av utrustning fastställs av styrelsen.

4 § Valberedning

 1. Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter som väljs av årsmötet.

5 § Föreningens styrelse

 1. Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och sex ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen väljs av ordinarie årsmöte. En styrelse med både kvinnor och män skall eftersträvas. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång inträder för tiden intill dess val hållits vid nästkommande ordinarie årsmöte, den suppleant som styrelsen kallar.
 2. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare.
 3. Styrelsen får för det löpande arbetet delegera särskilt uppdrag till eller härför adjungera lämplig person. Den adjungerade har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt.
 4. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller när minst halva antalet ledamöter önskar det.  Den är beslutsmässig då minst tre ledamöter jämte ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Vid beslut har varje ledamot en röst. För beslut fordras att minst hälften av närvarande styrelseledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal skall den mening gälla som ordföranden biträder. Omröstning sker öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om röstberättigad så begär. Omröstning får ej ske genom ombud. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

6 § Verksamhetsår

 1. Föreningens verksamhetsår är kalenderåret.

7 § Årsmöten

 1. Ordinarie årsmöte äger rum före den 15 april varje år på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte, utfärdas minst 14 dagar i förväg genom anslag i fäktsalen innefattande föredragningslista, samt eventuella propositioner och motioner. Kallelse skall även tillsändas medlemmar på sådant sätt som är den mest passande tekniska lösningen.
 2. Rösträtt tillkommer hedersledamot samt medlem som fullgjort sin betalningsskyldighet mot föreningen och som uppnått 15 års ålder. Rösträtt får inte utövas med fullmakt. Ej röstberättigade medlemmar har yttranderätt men inte förslagsrätt. Rösträtt tillkommer medlem som betalat årsavgift för innevarande verksamhetsår om årsmötet hålls efter den 15 mars. Hålls årsmöte före den15 mars skall inbetald medlemsavgift för föregående verksamhetsår gälla för rösträtt.
 3. Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.
 4. Årsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.
 5. Motion från medlem att behandla på mötet skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.
 6. Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
  1.    Upprop och vid behov fastställande av röstlängd.
  2.    Fastställande av föredragningslista för mötet.
  3.    Fråga om mötets behöriga utlysande.
  4.    Val av ordförande för mötet.
  5.    Val av sekreterare för mötet.
  6.    Val av två justeringsmän samt erforderligt antal rösträknare.
  7.    Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret.
  8.    Revisionsberättelse för samma tid.
  9.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
  10.    Val på ett år av styrelsens ordförande.
  11.    Val på två år av övriga styrelseledamöter med hälften vid innevarande ordinarie årsmöte och hälften vid det därpå följande.
  12.    Fyllnadsval för avgångna styrelseledamöter.
  13.    Val på ett år av två suppleanter i styrelsen.
  14.    Val på ett år av två revisorer och en revisorssuppleant.
  15.    Val av valberedning.
  16.    Val av ordförande i valberedningen.
  17.    Fastställande av budget för det inledda verksamhetsåret.
  18.    Fastställande av årsavgift.
  19.    Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
  20.    Behandling av ärenden som inlämnats av röstberättigad medlem senast fyra veckor före årsmötet.
  21.    Ev. val av hedersledamöter.
  22.    Ev. beslut om hederstecken.
  23.    Övriga frågor
 7. Beslut fattas med acklamation eller avgörs genom votering (sluten om så påfordras av röstberättigad medlem). Vid votering bestäms utgången utom i frågor som omnämns i 10 § – genom enkel majoritet. Om det vid öppen votering uppstår lika röstetal, skall den mening gälla som sittande ordföranden biträder. Sluten omröstning avgörs i sådant fall genom lottning. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
 8. Beslut i fråga av ekonomisk natur får fattas endast om frågan upptagits i föredragningslistan för mötet.
 9. Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i fäktsalen.
  Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 7 §.

8 § Revisorernas åligganden

 1. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

9 § Hederstecken m.m.

 1. Föreningen kan utdela följande medaljer och plaketter:
  Förtjänstmedalj i guld och silver med band.
  Plakett i guld och silver.
  Medalj i guld, silver och brons.
  Prisplakett i silver.
 2. Förtjänstmedalj i guld med band utdelas av årsmöte på förslag av styrelsen till den, som genom långvarigt personligt arbete för föreningens bästa gjort sig synnerligen förtjänt av densamma. Den bör företrädesvis förbehållas aktiva eller före detta aktiva fäktare. Förtjänstmedalj i silver med band utdelas av styrelsen enligt motsvarande grunder.
 3. Plakett i guld eller silver utdelas av styrelsen till den, som genom personlig insats, ekonomiskt stöd eller på annat sätt främjat föreningens verksamhet.
 4. Medalj i guld, silver eller brons kan utdelas som pris vid av föreningen anordnade tävlingar.
 5. Prisplakett i silver utdelas till segrare vid klubbmästerskap.

10 § Stadgefrågor

 1. Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 11 §.
 2. Förslag om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning skall handläggas vid två årsmöten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Minst en månad skall ha förflutit mellan mötena. Minst 2/3 majoritet erfordras av de vid respektive årsmöte närvarande röstberättigade medlemmarna för bifall till förslaget. Förslag om ändringar av stadgar får skriftligen avges både av medlem och av styrelsen.
 3. Vid upplösning av FFF skall i beslut om upplösning anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels att FFF:s handlingar skall arkiveras på Stockholms stadsarkiv. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötenas protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas Svenska Fäktförbundet.
 4. Stadgarna skall finnas tillgängliga för föreningens medlemmar.

11 § Skiljeklausul

 1. Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom ifall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SvFF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.